جزئیاتمکاتبات تجاري و گزارش نويسي
نام آزمون
مکاتبات تجاري و گزارش نويسي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1073.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی