جزئیاتاصول تنظيم و کنترل بودجه دولت
نام آزمون
اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1067.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی