جزئیاتماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
نام آزمون
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1066.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی