جزئیات



پول و ارز و بانکداري
نام آزمون
پول و ارز و بانکداري
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1065.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی