جزئیاتاقتصاد کلان
نام آزمون
اقتصاد کلان
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 13:30
رشته
کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1064.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی