جزئیاتآمار کاربردي 1
نام آزمون
آمار کاربردي 1
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 11:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 11:30
رشته
کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1060.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی