جزئیاتروانشناسي سازماني
نام آزمون
روانشناسي سازماني
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1057.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی