جزئیاتفارسي عمومي
نام آزمون
فارسي عمومي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
عمومی
لینک سوال آزمون
\upload\1038.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی