لیست دروس امتحانی


ایجاد آزمون جدیدردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته لینک سوال آزمون عملیات
1 انسان در اسلام 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
2 دانش خانواده 1400/01/26 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
3 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
4 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
5 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
6 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
7 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
8 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
9 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
10 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
11 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
12 انديشه اسلامي 1 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
13 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
14 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
15 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
16 تکنولوژي مخابرات 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
17 مباحث ويژه 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
18 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
19 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
20 مباني امنيت در ارتباطات 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
21 تنظيم مقررات در مخابرات و سازمان ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
22 آشنايي با سرويس هاي ارزش افزوده VAS 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
23 مخابرات ماهواره اي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
24 شبکه هاي مخابرات نسل جديد 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
25 اصول شبکه هاي سيار و ثابت 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
26 مخابرات ديجيتال 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
27 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
28 مباني برق و تاسيسات در بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
29 مباني ICT 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
30 زبان تخصصي در ICT 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
31 اقتصاد مهندسي در ICT 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
32 رياضي کاربردي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
33 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
34 کنترل و کيفيت آماري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
35 روانشناسي صنعتي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
36 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
37 برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
38 مديريت در منابع اسلامي(قرآن،نهج البلاغه وروايات) 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
39 بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
40 طرح ريزي، تعميرات و نگهداري 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
41 حسابداري صنعتي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
42 حسابداري صنعتي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
43 بازاريابي و مديريت بازار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
44 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
45 مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
46 تحقيق در عمليات 3 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
47 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
48 اصول حسابداري 3 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
49 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
50 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
51 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
52 مباني مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
53 مباني مديريت مالي 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
54 مباني مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
55 مديريت مالي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
56 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
57 تحقيقات بازاريابي 1400/01/26 17:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
58 روابط صنعتي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
59 سياست هاي پولي و مالي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
60 بازاريابي بين الملل 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
61 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
62 زبان تخصصي مديريت 3و4 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
63 بازرگاني بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
64 سازمان پولي و مالي بين المللي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
65 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
66 مديريت استراتژيک 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
67 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
68 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
69 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
70 روانشناسي عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
71 روش تحقيق در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
72 حقوق اساسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
73 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
74 آمار و کاربرد ان در مديريت 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
75 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
76 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
77 حقوق بازرگاني 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
78 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
79 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
80 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
81 ساختمان داده 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
82 سيستمهاي خبره 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
83 شبيه سازي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
84 معماري کامپيوتر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
85 رياضي مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
86 شيوه ارائه مطالب فني 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
87 هوش مصنوعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
88 مهندسي نرم افزار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
89 برنامه سازي سيستم 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
90 آمار و احتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
91 گرافيک کامپيوتري1 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
92 طراحي الگوريتم ها 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
93 مهندسي اينترنت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
94 زبان ماشين واسمبلي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
95 زبان تخصصي نرم افزار 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
96 معادلات ديفرانسيل 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
97 مباني حسابداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
98 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
99 زبان تخصصي 3و4 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
100 حسابرسي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
101 حسابداري دولتي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
102 حسابداري صنعتي 3 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
103 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
104 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
105 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
106 امور مالي بين الملل 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
107 پول و ارز و بانکداري 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
108 ماليه عمومي و خط مشي دولتها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
109 سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار 1400/01/27 17:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
110 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
111 مديريت مالي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
112 مديريت توليد 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
113 پژوهش عملياتي 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
114 پژوهش عملياتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
115 رياضي کاربردي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
116 آمار و احتمالات 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
117 برنامه ريزي و توسعه 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
118 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
119 مباني سازمان و مديريت 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
120 حقوق بازرگاني 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
121 اقتصاد خرد(اصول علم اقتصاد 1) 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
122 گرافيک کامپيوتري 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
123 مباحث ويژه 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
124 پايگاه داده ها 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
125 مباني اينترنت 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
126 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
127 آمار و احتمالات 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
128 اصول سرپرستي سازمان 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
129 برنامه سازي پيشرفته(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
130 زبان فني 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
131 شبکه هاي محلي کامپيوتري 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
132 برنامه سازي پيشرفته (1) 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
133 سيستم عامل(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
134 ساختمان داده ها 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
135 مباني الکترونيک 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
136 زبان ماشين و اسمبلي 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
137 سخت افزار کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
138 رياضي کاربردي 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
139 فيزيک الکتريسيته ومغناطيس 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
140 رياضي عمومي 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
141 حسابداري مالي 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
142 حسابداري دولتي 1 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
143 حسابداري شرکتها 2 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
144 حسابداري شرکتها 1 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
145 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
146 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
147 سرپرستي سازمان 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
148 اصول تنظيم و کنترل بودجه 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
149 اقتصاد کلان 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
150 زبان فني 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
151 کليات حقوق 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
152 روشهاي آماري 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
153 رياضي عمومي 1 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
154 عربي پيش دانشگاهي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
155 حقوق بيمه 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
156 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
157 حقوق فضاي مجازي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
158 تاريخ حقوق 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
159 منطق حقوق 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
160 حقوق محيط زيست 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
161 روش تحقيق 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
162 حقوق تطبيقي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
163 متون حقوقي 4حقوق بين الملل 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
164 متون حقوقي 3حقوق عمومي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
165 متون حقوقي 2حقوق جزايي 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
166 متون حقوقي 1 حقوق خصوصي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
167 متون فقه3 حقوق عمومي و بين الملل 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
168 متون فقه 2 فقه خانواده 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
169 آيين دادرسي مدني3 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
170 آيين دادرسي مدني2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
171 آيين دادرسي مدني1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
172 آيين دادرسي کيفري1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
173 حقوق جزاي اختصاصي3 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
174 حقوق جزاي اختصاصي2 جرايم عليه مصالح عمومي کشور 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
175 حقوق جزاي اختصاصي1 جرايم عليه اموال و مالکيت 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
176 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
177 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت الف 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
178 حقوق مدني 5 حقوق خانواده 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
179 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قرارداد 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
180 حقوق تجارت 4 ورشکستگي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
181 حقوق تجارت 3 اسناد تجاري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
182 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
183 حقوق کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
184 حقوق بين الملل خصوصي2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
185 حقوق بين المللي خصوصي1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
186 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
187 حقوق تجارت 2 شرکت ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
188 قواعد فقه 1 مدني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
189 حقوق بين الملل عمومي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
190 حقوق اساسي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
191 حقوق اداري 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
192 حقوق جزاي عمومي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
193 حقوق مدني 3 کليات قراردادها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
194 حقوق بين الملل عمومي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
195 حقوق اداري 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
196 حقوق تجارت 1 تجار و اعمال تجاري 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
197 حقوق مدني 2 اموال و مالکيت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
198 حقوق ماليه عمومي 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
199 حقوق بشر در اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
200 حقوق مدني 1(اشخاص وحمايت از محجورين) 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
201 قواعد فقه 2 جزايي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
202 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
203 حقوق اساسي 1 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
204 اصول فقه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
205 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
206 کليات حقوق جزا 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
207 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
208 مالکيت معنوي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
209 حقوق ارتباطات 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
210 داوري بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
211 پزشکي قانوني 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
212 ادله اثبات دعوي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
213 قواعد فقه 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
214 حقوق مدني 8 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
215 حقوق مدني 7 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
216 حقوق جزاي اختصاصي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
217 قواعدفقه 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
218 حقوق مدني 6 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
219 جرم شناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
220 حقوق کار 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
221 حقوق جزاي اختصاصي3 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
222 حقوق جزاي اختصاصي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
223 حقوق مدني 5 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
224 حقوق تجارت4(ورشکستگي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
225 متون فقه4 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
226 حقوق تطبيقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
227 کيفرشناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
228 حقوق سازمانهاي بين الملي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
229 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
230 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
231 حقوق مدني 4 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
232 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
233 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
234 حقوق اداري2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
235 حقوق مدني 3 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
236 آئين دادرسي کيفري 1 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
237 حقوق مدني 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
238 ماليه عمومي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
239 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
240 عربي پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
241 مباني علم اقتصاد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
242 حقوق مدني 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
243 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
244 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
245 زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
246 ترجمه پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
247 شعرساده 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
248 درآمدي بر ادبيات1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
249 بيان شفاهي داستان1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
250 نامه نگاري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
251 ترجمه متون ساده 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
252 کليات زبانشناسي2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
253 آواشناسي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
254 فنون يادگيري 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
255 گفت و شنود 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
256 دستور و نگارش 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
257 خواندن و درک مفاهيم 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
258 فنون مشاوره و روان درماني 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
259 روانشناسي رفتار مصرف کننده 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
260 آسيب شناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
261 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
262 توانبخشي کودکان با نياز هاي ويژه 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
263 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
264 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
265 روانشناسي اجتماعي کاربردي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
266 نظريه هاي مشاوره و روان درماني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
267 روانشناسي و مشاوره خانواده 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
268 روانشناسي سلامت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
269 بهداشت رواني 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
270 اصول روانشناسي باليني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
271 آزمون هاي روانشناختي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
272 آزمون هاي روانشناختي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
273 آسيب شناسي رواني 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
274 آسيب شناسي رواني 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
275 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
276 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
277 روانشناسي تربيتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
278 روانشناسي يادگيري 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
279 روان سنجي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
280 روانشناسي تجربي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
281 متون روانشناسي به انگليسي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
282 متون روانشناسي به انگليسي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
283 روانشناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
284 روانشناسي شناختي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
285 روانشناسي تحولي(رشد) 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
286 روانشناسي تحولي(رشد) 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
287 انگيزش و هيجان 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
288 روش تحقيق (کمي و کيفي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
289 تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
290 روانشناسي فيزيولوژيک 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
291 آمار استنباطي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
292 مباحث اساسي در روانشناسي 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
293 فيزيولوژي اعصاب و غدد 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
294 مباني جامعه شناسي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
295 آمار توصيفي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
296 مباني راهنمايي و مشاوره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
297 مباحث اساسي در روانشناسي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
298 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
299 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
300 اصول حسابداري 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
301 آمار و کاربرد آن در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
302 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
303 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
304 اقتصاد خرد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
305 جغرافياي اقتصادي ايران 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
306 روانشناسي عمومي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
307 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
308 مديريت عملکرد در سازمان هاي صنعتي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
309 مديريت کيفيت و بهره وري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
310 مديريت عمليات خدمات 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
311 روانشناسي صنعتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
312 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
313 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
314 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
315 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
316 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
317 فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
318 بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
319 زبان تخصصي 3و4 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
320 سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
321 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
322 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
323 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
324 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
325 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
326 روش تحقيق 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
327 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
328 آمار و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
329 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
330 رياضيات پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
331 اصول حسابداري 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
332 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
333 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
334 بازاريابي بين المللي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
335 مساله يابي و حل مساله 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
336 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
337 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
338 روابط کار در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
339 تجارت الکترونيک 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
340 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
341 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
342 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
343 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
344 بازرگاني بين المللي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
345 سيستم خريد، انبارداري و توزيع 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
346 سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
347 حقوق بازرگاني (تطبيقي و اسلامي) 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
348 مديريت استراتژيک 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
349 فنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
350 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
351 آشنايي با قوانين کسب و کار 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
352 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
353 بازار يابي و مديريت بازار (بارويکرد اسلامي) 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
354 حسابداري صنعتي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
355 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
356 مديريت مالي 1 از منظر اسلام 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
357 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
358 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
359 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
360 روش تحقيق در مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
361 آمار واحتمالات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
362 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
363 زبان تخصصي1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
364 مباني سازمان مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
365 اصول حسابداري 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
366 اقتصاد خرد 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
367 رياضيات وکاربردآن در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
368 روانشناسي سازماني 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
369 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
370 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
371 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
372 رياضيات پايه 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
373 بيمه اشخاص 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
374 اسناد معاملات تجاري 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
375 حقوق دريايي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
376 سازمان و مديريت شرکت هاي بيمه 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
377 مديريت ريسک بيمه 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
378 بيمه هاي تمام خطر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
379 مديريت مالي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
380 حسابداري صنعتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
381 پژوهش عملياتي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
382 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
383 اصول اساسي مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
384 حقوق ومقررات مدني 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
385 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
386 روشهاي تحقيق و مأخذ شناسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
387 حسابرسي 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
388 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
389 جامعه شناسي سازمان ها 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
390 روانشناسي کار 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
391 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
392 اقتصاد مهندسي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
393 سيستم هاي عامل 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
394 اصول طراحي کامپايلر 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
395 هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
396 طراحي الگوريتم 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
397 معماري کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
398 روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
399 پايگاه داده 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
400 مهندسي اينترنت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
401 تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
402 نمونه سازي سيستم هاي پيچيده سخت افزاري-نرم افزاري 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
403 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
404 طراحي سيستم هاي ديجيتال 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
405 رياضيات مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
406 نظريه زبان ها و ماشين ها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
407 مدارهاي منطقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
408 ساختمان داده و الگوريتم 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
409 رياضيات گسسته 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
410 مدارهاي الکتريکي و الکترونيکي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
411 آمارواحتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
412 فيزيک2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
413 مباني کامپيوتر و برنامه نويسي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
414 زبان تخصصي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
415 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
416 فيزيک1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
417 سيگنال ها و سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
418 مديريت سرمايه گذاري 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
419 حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
420 حسابداري موارد خاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
421 مالياتي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
422 مالياتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
423 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
424 زبان تخصصي 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
425 حسابداري و حسابرسي بخش عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
426 مباني حسابداري بخش عمومي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
427 اصول حسابرسي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
428 کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
429 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
430 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
431 مباني حسابداري مديريت 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
432 بهايابي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
433 بهايابي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
434 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
435 حسابداري ميانه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
436 اصول حسابداري 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
437 اصول حسابداري 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
438 مکاتبات تجاري و گزارش نويسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
439 مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
440 مالي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
441 حقوق تجارت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
442 تحقيق در عمليات 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
443 رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
444 اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
445 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
446 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
447 اقتصاد کلان 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
448 اقتصاد خرد 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
449 روش تحقيق 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
450 آمار کاربردي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
451 آمار کاربردي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
452 رياضي کاربردي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
453 رياضي کاربردي 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
454 روانشناسي سازماني 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
455 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
456 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
457 مديريت مالي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
458 حسابداري و حسابرسي دولتي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
459 حسابرسي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
460 حسابداري صنعتي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
461 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
462 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
463 دانش خانواده و جمعيت 1400/01/26 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
464 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
465 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
466 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
467 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
468 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
469 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
470 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
471 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
472 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
473 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
474 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
475 انديشه اسلامي 1 1400/01/27 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف