لیست دروس امتحانی


ایجاد آزمون جدیدردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته لینک سوال آزمون عملیات
1 کنترل و کيفيت آماري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
2 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
3 مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
4 مديريت در منابع اسلامي(قرآن،نهج البلاغه وروايات) 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
5 طرح ريزي، تعميرات و نگهداري 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
6 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
7 روانشناسي صنعتي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
8 حسابداري صنعتي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
9 حسابداري صنعتي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
10 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
11 تحقيق در عمليات 3 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
12 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
13 برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
14 بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
15 بازاريابي و مديريت بازار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
16 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
17 اصول حسابداري 3 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
18 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
19 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
20 مديريت مالي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
21 مديريت ريسک بيمه 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
22 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
23 سازمان و مديريت شرکت هاي بيمه 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
24 روشهاي تحقيق و مأخذ شناسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
25 روانشناسي کار 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
26 حقوق ومقررات مدني 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
27 حقوق دريايي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
28 حسابرسي 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
29 حسابداري صنعتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
30 جامعه شناسي سازمان ها 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
31 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
32 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
33 پژوهش عملياتي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
34 بيمه هاي تمام خطر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
35 بيمه اشخاص 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
36 اصول اساسي مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
37 اسناد معاملات تجاري 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
38 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
39 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
40 مديريت مالي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
41 مديريت استراتژيک 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
42 مباني مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
43 مباني مديريت مالي 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
44 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
45 مباني مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
46 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
47 سياست هاي پولي و مالي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
48 سازمان پولي و مالي بين المللي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
49 زبان تخصصي مديريت 3و4 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
50 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
51 روش تحقيق در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
52 روانشناسي عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
53 روابط صنعتي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
54 حقوق اساسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
55 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
56 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
57 تحقيقات بازاريابي 1400/01/26 17:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
58 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
59 بازرگاني بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
60 بازاريابي بين الملل 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
61 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
62 آمار و کاربرد ان در مديريت 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
63 هوش مصنوعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
64 مهندسي نرم افزار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
65 مهندسي اينترنت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
66 معماري کامپيوتر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
67 معادلات ديفرانسيل 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
68 گرافيک کامپيوتري1 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
69 طراحي الگوريتم ها 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
70 شيوه ارائه مطالب فني 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
71 شبيه سازي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
72 سيستمهاي خبره 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
73 ساختمان داده 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
74 زبان ماشين واسمبلي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
75 زبان تخصصي نرم افزار 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
76 رياضي مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
77 برنامه سازي سيستم 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
78 آمار و احتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
79 مديريت مالي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
80 مديريت توليد 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
81 مباني حسابداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
82 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
83 ماليه عمومي و خط مشي دولتها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
84 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
85 سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار 1400/01/27 17:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
86 زبان تخصصي 3و4 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
87 رياضي کاربردي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
88 حسابرسي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
89 حسابداري صنعتي 3 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
90 حسابداري دولتي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
91 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
92 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
93 پول و ارز و بانکداري 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
94 پژوهش عملياتي 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
95 پژوهش عملياتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
96 برنامه ريزي و توسعه 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
97 امور مالي بين الملل 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
98 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
99 آمار و احتمالات 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
100 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
101 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
102 مخابرات ماهواره اي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
103 مخابرات ديجيتال 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
104 مباني برق و تاسيسات در بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
105 مباني امنيت در ارتباطات 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
106 مباني ICT 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
107 مباحث ويژه 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
108 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
109 شبکه هاي مخابرات نسل جديد 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
110 زبان تخصصي در ICT 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
111 رياضي کاربردي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
112 تکنولوژي مخابرات 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
113 تنظيم مقررات در مخابرات و سازمان ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
114 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
115 اقتصاد مهندسي در ICT 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
116 اصول شبکه هاي سيار و ثابت 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
117 آشنايي با سرويس هاي ارزش افزوده VAS 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
118 مديريت کيفيت و بهره وري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
119 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
120 مديريت عملکرد در سازمان هاي صنعتي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
121 مديريت عمليات خدمات 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
122 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
123 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
124 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
125 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
126 فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
127 سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
128 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
129 زبان تخصصي 3و4 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
130 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
131 رياضيات پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
132 روش تحقيق 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
133 روانشناسي صنعتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
134 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
135 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
136 بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
137 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
138 اصول حسابداري 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
139 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
140 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
141 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
142 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
143 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
144 آمار و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
145 مساله يابي و حل مساله 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
146 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
147 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
148 مديريت مالي 1 از منظر اسلام 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
149 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
150 مديريت استراتژيک 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
151 مباني سازمان مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
152 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
153 فنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
154 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
155 سيستم خريد، انبارداري و توزيع 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
156 سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
157 زبان تخصصي1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
158 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
159 رياضيات وکاربردآن در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
160 رياضيات پايه 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
161 روش تحقيق در مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
162 روانشناسي سازماني 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
163 روابط کار در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
164 حقوق بازرگاني (تطبيقي و اسلامي) 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
165 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
166 حسابداري صنعتي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
167 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
168 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
169 تجارت الکترونيک 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
170 بازرگاني بين المللي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
171 بازاريابي بين المللي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
172 بازار يابي و مديريت بازار (بارويکرد اسلامي) 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
173 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
174 اقتصاد خرد 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
175 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
176 اصول حسابداري 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
177 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
178 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
179 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
180 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
181 آمار واحتمالات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
182 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
183 آشنايي با قوانين کسب و کار 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
184 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
185 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
186 روانشناسي عمومي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
187 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
188 جغرافياي اقتصادي ايران 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
189 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
190 اقتصاد خرد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
191 اصول حسابداري 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
192 آمار و کاربرد آن در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
193 هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
194 نمونه سازي سيستم هاي پيچيده سخت افزاري-نرم افزاري 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
195 نظريه زبان ها و ماشين ها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
196 مهندسي اينترنت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
197 معماري کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
198 مدارهاي منطقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
199 مدارهاي الکتريکي و الکترونيکي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
200 مباني کامپيوتر و برنامه نويسي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
201 فيزيک2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
202 فيزيک1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
203 طراحي سيستم هاي ديجيتال 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
204 طراحي الگوريتم 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
205 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
206 سيگنال ها و سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
207 سيستم هاي عامل 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
208 ساختمان داده و الگوريتم 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
209 زبان تخصصي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
210 رياضيات مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
211 رياضيات گسسته 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
212 روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
213 تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
214 پايگاه داده 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
215 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
216 اقتصاد مهندسي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
217 اصول طراحي کامپايلر 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
218 آمارواحتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
219 نظريه هاي مشاوره و روان درماني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
220 متون روانشناسي به انگليسي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
221 متون روانشناسي به انگليسي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
222 مباني راهنمايي و مشاوره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
223 مباني جامعه شناسي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
224 مباحث اساسي در روانشناسي 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
225 مباحث اساسي در روانشناسي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
226 فيزيولوژي اعصاب و غدد 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
227 فنون مشاوره و روان درماني 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
228 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
229 روش تحقيق (کمي و کيفي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
230 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
231 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
232 روانشناسي يادگيري 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
233 روانشناسي و مشاوره خانواده 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
234 روانشناسي فيزيولوژيک 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
235 روانشناسي شناختي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
236 روانشناسي سلامت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
237 روانشناسي رفتار مصرف کننده 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
238 روانشناسي تربيتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
239 روانشناسي تحولي(رشد) 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
240 روانشناسي تحولي(رشد) 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
241 روانشناسي تجربي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
242 روانشناسي اجتماعي کاربردي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
243 روانشناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
244 روان سنجي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
245 توانبخشي کودکان با نياز هاي ويژه 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
246 تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
247 بهداشت رواني 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
248 انگيزش و هيجان 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
249 اصول روانشناسي باليني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
250 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
251 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
252 آمار توصيفي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
253 آمار استنباطي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
254 آسيب شناسي رواني 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
255 آسيب شناسي رواني 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
256 آسيب شناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
257 آزمون هاي روانشناختي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
258 آزمون هاي روانشناختي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
259 کيفرشناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
260 کليات حقوق جزا 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
261 منطق حقوق 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
262 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
263 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
264 متون فقه4 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
265 متون فقه3 حقوق عمومي و بين الملل 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
266 متون فقه 2 فقه خانواده 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
267 متون حقوقي 4حقوق بين الملل 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
268 متون حقوقي 3حقوق عمومي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
269 متون حقوقي 2حقوق جزايي 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
270 متون حقوقي 1 حقوق خصوصي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
271 مباني علم اقتصاد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
272 مالکيت معنوي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
273 ماليه عمومي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
274 قواعدفقه 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
275 قواعد فقه 2 جزايي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
276 قواعد فقه 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
277 قواعد فقه 1 مدني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
278 عربي پيش دانشگاهي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
279 عربي پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
280 روش تحقيق 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
281 داوري بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
282 حقوق کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
283 حقوق کار 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
284 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
285 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
286 حقوق مدني 8 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
287 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
288 حقوق مدني 7 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
289 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت الف 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
290 حقوق مدني 6 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
291 حقوق مدني 5 حقوق خانواده 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
292 حقوق مدني 5 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
293 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قرارداد 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
294 حقوق مدني 4 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
295 حقوق مدني 3 کليات قراردادها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
296 حقوق مدني 3 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
297 حقوق مدني 2 اموال و مالکيت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
298 حقوق مدني 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
299 حقوق مدني 1(اشخاص وحمايت از محجورين) 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
300 حقوق مدني 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
301 حقوق محيط زيست 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
302 حقوق ماليه عمومي 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
303 حقوق فضاي مجازي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
304 حقوق سازمانهاي بين الملي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
305 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
306 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
307 حقوق جزاي عمومي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
308 حقوق جزاي اختصاصي3 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
309 حقوق جزاي اختصاصي3 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
310 حقوق جزاي اختصاصي2 جرايم عليه مصالح عمومي کشور 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
311 حقوق جزاي اختصاصي1 جرايم عليه اموال و مالکيت 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
312 حقوق جزاي اختصاصي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
313 حقوق جزاي اختصاصي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
314 حقوق تطبيقي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
315 حقوق تطبيقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
316 حقوق تجارت4(ورشکستگي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
317 حقوق تجارت 4 ورشکستگي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
318 حقوق تجارت 3 اسناد تجاري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
319 حقوق تجارت 2 شرکت ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
320 حقوق تجارت 1 تجار و اعمال تجاري 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
321 حقوق بين المللي خصوصي1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
322 حقوق بين الملل عمومي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
323 حقوق بين الملل عمومي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
324 حقوق بين الملل خصوصي2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
325 حقوق بيمه 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
326 حقوق بشر در اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
327 حقوق اساسي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
328 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
329 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
330 حقوق اساسي 1 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
331 حقوق ارتباطات 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
332 حقوق اداري2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
333 حقوق اداري 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
334 حقوق اداري 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
335 جرم شناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
336 تاريخ حقوق 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
337 پزشکي قانوني 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
338 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
339 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
340 اصول فقه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
341 ادله اثبات دعوي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
342 آيين دادرسي کيفري1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
343 آيين دادرسي مدني3 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
344 آيين دادرسي مدني2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
345 آيين دادرسي مدني1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
346 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
347 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
348 آئين دادرسي کيفري 1 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
349 کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
350 مکاتبات تجاري و گزارش نويسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
351 مديريت مالي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
352 مديريت سرمايه گذاري 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
353 مباني حسابداري مديريت 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
354 مباني حسابداري بخش عمومي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
355 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
356 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
357 مالياتي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
358 مالياتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
359 مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
360 مالي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
361 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
362 زبان تخصصي 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
363 رياضي کاربردي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
364 رياضي کاربردي 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
365 روش تحقيق 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
366 روانشناسي سازماني 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
367 رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
368 حقوق تجارت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
369 حسابرسي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
370 حسابداري و حسابرسي دولتي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
371 حسابداري و حسابرسي بخش عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
372 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
373 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
374 حسابداري ميانه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
375 حسابداري موارد خاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
376 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
377 حسابداري صنعتي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
378 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
379 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
380 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
381 حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
382 تحقيق در عمليات 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
383 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
384 بهايابي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
385 بهايابي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
386 اقتصاد کلان 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
387 اقتصاد خرد 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
388 اصول حسابرسي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
389 اصول حسابداري 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
390 اصول حسابداري 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
391 اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
392 آمار کاربردي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
393 آمار کاربردي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
394 کليات زبانشناسي2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
395 نامه نگاري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
396 گفت و شنود 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
397 فنون يادگيري 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
398 شعرساده 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
399 زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
400 دستور و نگارش 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
401 درآمدي بر ادبيات1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
402 خواندن و درک مفاهيم 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
403 ترجمه متون ساده 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
404 ترجمه پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
405 بيان شفاهي داستان1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
406 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
407 آواشناسي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
408 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
409 حقوق بازرگاني 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
410 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
411 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
412 مباني سازمان و مديريت 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
413 حقوق بازرگاني 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
414 اقتصاد خرد(اصول علم اقتصاد 1) 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
415 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
416 مباني اينترنت 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
417 مباني الکترونيک 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
418 مباحث ويژه 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
419 گرافيک کامپيوتري 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
420 فيزيک الکتريسيته ومغناطيس 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
421 شبکه هاي محلي کامپيوتري 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
422 سيستم عامل(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
423 سخت افزار کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
424 ساختمان داده ها 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
425 زبان ماشين و اسمبلي 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
426 زبان فني 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
427 رياضي کاربردي 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
428 رياضي عمومي 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
429 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
430 پايگاه داده ها 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
431 برنامه سازي پيشرفته(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
432 برنامه سازي پيشرفته (1) 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
433 اصول سرپرستي سازمان 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
434 آمار و احتمالات 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
435 کليات حقوق 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
436 سرپرستي سازمان 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
437 زبان فني 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
438 رياضي عمومي 1 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
439 روشهاي آماري 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
440 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
441 حسابداري مالي 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
442 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
443 حسابداري شرکتها 2 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
444 حسابداري شرکتها 1 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
445 حسابداري دولتي 1 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
446 اقتصاد کلان 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
447 اصول تنظيم و کنترل بودجه 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
448 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
449 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
450 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
451 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
452 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
453 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
454 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
455 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
456 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
457 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
458 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
459 دانش خانواده و جمعيت 1400/01/26 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
460 دانش خانواده 1400/01/26 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
461 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
462 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
463 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
464 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
465 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
466 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
467 انسان در اسلام 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
468 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
469 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
470 انديشه اسلامي 1 1400/01/27 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
471 انديشه اسلامي 1 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
472 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
473 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
474 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
475 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف