لیست دروس امتحانی


ایجاد آزمون جدیدردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته لینک سوال آزمون عملیات
1 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
2 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
3 سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار 1400/01/27 17:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
4 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
5 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
6 حقوق اساسي 1 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
7 مهندسي اينترنت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
8 معماري کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
9 متون حقوقي 3حقوق عمومي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
10 مباني سازمان و مديريت 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
11 مباني جامعه شناسي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
12 مباني ICT 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
13 فنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
14 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
15 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
16 عربي پيش دانشگاهي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
17 عربي پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
18 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
19 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
20 سخت افزار کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
21 زبان تخصصي 3و4 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
22 زبان تخصصي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
23 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
24 رياضيات پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
25 رياضي عمومي 1 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
26 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
27 درآمدي بر ادبيات1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
28 حقوق کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
29 حقوق مدني 5 حقوق خانواده 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
30 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
31 حقوق بازرگاني 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
32 حقوق اداري2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
33 حسابرسي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
34 حسابرسي 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
35 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
36 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
37 تاريخ حقوق 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
38 پزشکي قانوني 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
39 برنامه ريزي و توسعه 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
40 بازار يابي و مديريت بازار (بارويکرد اسلامي) 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
41 اصول تنظيم و کنترل بودجه 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
42 ادله اثبات دعوي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
43 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
44 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
45 آيين دادرسي مدني2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
46 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
47 آمار کاربردي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
48 آزمون هاي روانشناختي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
49 مديريت مالي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
50 مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
51 مديريت سرمايه گذاري 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
52 متون فقه 2 فقه خانواده 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
53 مباني مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
54 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
55 مباني علم اقتصاد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
56 مباني حسابداري مديريت 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
57 گفت و شنود 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
58 گرافيک کامپيوتري 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
59 قواعد فقه 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
60 زبان ماشين واسمبلي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
61 زبان فني 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
62 زبان تخصصي در ICT 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
63 رياضي کاربردي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
64 رياضي کاربردي 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
65 روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
66 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
67 روانشناسي صنعتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
68 روانشناسي تربيتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
69 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
70 حقوق جزاي اختصاصي2 جرايم عليه مصالح عمومي کشور 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
71 حقوق بين الملل خصوصي2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
72 حقوق بشر در اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
73 حقوق ارتباطات 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
74 حسابرسي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
75 حسابداري ميانه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
76 حسابداري صنعتي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
77 حسابداري صنعتي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
78 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
79 ترجمه پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
80 بيان شفاهي داستان1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
81 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
82 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
83 بازاريابي بين المللي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
84 انديشه اسلامي 1 1400/01/27 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
85 اقتصاد خرد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
86 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
87 اصول فقه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
88 اصول حسابداري 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
89 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
90 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
91 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
92 آيين دادرسي مدني1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
93 آمار و کاربرد ان در مديريت 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
94 آمار توصيفي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
95 آزمون هاي روانشناختي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
96 کليات زبانشناسي2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
97 هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
98 مساله يابي و حل مساله 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
99 مباني کامپيوتر و برنامه نويسي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
100 مباني مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
101 مباني راهنمايي و مشاوره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
102 مباحث ويژه 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
103 فيزيک الکتريسيته ومغناطيس 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
104 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
105 زبان تخصصي نرم افزار 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
106 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
107 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
108 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
109 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
110 رياضي کاربردي 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
111 روانشناسي يادگيري 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
112 دستور و نگارش 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
113 داوري بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
114 حقوق مدني 8 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
115 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
116 حقوق مدني 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
117 حقوق بين المللي خصوصي1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
118 حقوق بازرگاني 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
119 حسابداري دولتي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
120 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
121 حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
122 جغرافياي اقتصادي ايران 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
123 جامعه شناسي سازمان ها 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
124 تکنولوژي مخابرات 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
125 پايگاه داده 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
126 بيمه اشخاص 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
127 بهايابي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
128 بازرگاني بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
129 اقتصاد کلان 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
130 اقتصاد مهندسي در ICT 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
131 اصول حسابداري 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
132 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
133 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
134 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
135 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
136 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
137 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
138 آمار و کاربرد آن در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
139 آشنايي با قوانين کسب و کار 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
140 آسيب شناسي رواني 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
141 کليات حقوق جزا 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
142 کليات حقوق 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
143 مهندسي اينترنت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
144 معادلات ديفرانسيل 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
145 مديريت مالي 1 از منظر اسلام 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
146 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
147 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
148 مباحث ويژه 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
149 مباحث اساسي در روانشناسي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
150 فيزيک1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
151 فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
152 طراحي الگوريتم 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
153 سيگنال ها و سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
154 سياست هاي پولي و مالي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
155 سازمان پولي و مالي بين المللي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
156 رياضيات پايه 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
157 رياضي عمومي 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
158 روشهاي آماري 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
159 روش تحقيق 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
160 روانشناسي کار 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
161 روانشناسي عمومي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
162 روانشناسي سازماني 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
163 روانشناسي اجتماعي کاربردي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
164 روان سنجي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
165 خواندن و درک مفاهيم 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
166 حقوق مدني 7 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
167 حقوق مدني 4 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
168 حقوق جزاي اختصاصي3 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
169 حقوق تجارت 4 ورشکستگي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
170 حقوق تجارت 2 شرکت ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
171 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
172 حسابداري موارد خاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
173 حسابداري صنعتي 3 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
174 ترجمه متون ساده 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
175 پايگاه داده ها 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
176 بهايابي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
177 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
178 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
179 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
180 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
181 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
182 اقتصاد خرد(اصول علم اقتصاد 1) 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
183 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
184 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
185 اصول حسابداري 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
186 اسناد معاملات تجاري 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
187 آيين دادرسي کيفري1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
188 آواشناسي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
189 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
190 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
191 آسيب شناسي رواني 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
192 متون حقوقي 2حقوق جزايي 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
193 تحقيقات بازاريابي 1400/01/26 17:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
194 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
195 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
196 انديشه اسلامي 1 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
197 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
198 کنترل و کيفيت آماري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
199 مکاتبات تجاري و گزارش نويسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
200 منطق حقوق 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
201 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
202 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
203 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
204 مديريت مالي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
205 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
206 متون فقه3 حقوق عمومي و بين الملل 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
207 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
208 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
209 مباني اينترنت 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
210 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
211 ماليه عمومي و خط مشي دولتها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
212 مالياتي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
213 قواعد فقه 1 مدني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
214 ساختمان داده 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
215 زبان فني 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
216 رياضيات مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
217 رياضي مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
218 روانشناسي و مشاوره خانواده 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
219 روانشناسي شناختي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
220 روانشناسي تجربي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
221 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
222 حقوق فضاي مجازي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
223 حقوق دريايي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
224 حقوق جزاي عمومي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
225 حقوق جزاي اختصاصي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
226 حقوق جزاي اختصاصي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
227 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
228 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
229 حسابداري مالي 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
230 تنظيم مقررات در مخابرات و سازمان ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
231 تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
232 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
233 تحقيق در عمليات 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
234 بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
235 بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
236 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
237 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
238 آيين دادرسي مدني3 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
239 آمار واحتمالات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
240 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
241 نمونه سازي سيستم هاي پيچيده سخت افزاري-نرم افزاري 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
242 نظريه زبان ها و ماشين ها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
243 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
244 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
245 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
246 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
247 مديريت استراتژيک 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
248 متون روانشناسي به انگليسي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
249 مالياتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
250 مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
251 قواعدفقه 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
252 طرح ريزي، تعميرات و نگهداري 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
253 شبکه هاي محلي کامپيوتري 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
254 سيستمهاي خبره 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
255 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
256 سازمان و مديريت شرکت هاي بيمه 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
257 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
258 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
259 زبان تخصصي 3و4 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
260 روانشناسي عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
261 روانشناسي صنعتي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
262 روانشناسي تحولي(رشد) 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
263 روابط کار در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
264 رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
265 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
266 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
267 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قرارداد 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
268 حقوق مدني 3 کليات قراردادها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
269 حقوق سازمانهاي بين الملي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
270 حقوق جزاي اختصاصي3 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
271 حقوق تطبيقي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
272 حقوق بين الملل عمومي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
273 حسابداري و حسابرسي بخش عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
274 حسابداري صنعتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
275 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
276 تحقيق در عمليات 3 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
277 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
278 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
279 انسان در اسلام 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
280 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
281 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
282 آمار و احتمالات 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
283 آشنايي با سرويس هاي ارزش افزوده VAS 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
284 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
285 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
286 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
287 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
288 مديريت ريسک بيمه 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
289 مدارهاي منطقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
290 مخابرات ماهواره اي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
291 متون روانشناسي به انگليسي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
292 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
293 مباني حسابداري بخش عمومي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
294 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
295 مالي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
296 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
297 شيوه ارائه مطالب فني 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
298 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
299 شبيه سازي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
300 سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
301 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
302 زبان تخصصي1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
303 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
304 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
305 رياضي کاربردي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
306 روش تحقيق (کمي و کيفي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
307 روانشناسي تحولي(رشد) 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
308 روابط صنعتي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
309 دانش خانواده و جمعيت 1400/01/26 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
310 دانش خانواده 1400/01/26 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
311 حقوق مدني 6 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
312 حقوق محيط زيست 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
313 حقوق تطبيقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
314 حقوق تجارت4(ورشکستگي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
315 حقوق بين الملل عمومي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
316 حقوق اساسي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
317 حسابداري صنعتي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
318 حسابداري دولتي 1 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
319 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
320 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
321 تجارت الکترونيک 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
322 پژوهش عملياتي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
323 برنامه سازي پيشرفته (1) 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
324 برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
325 انگيزش و هيجان 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
326 اصول سرپرستي سازمان 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
327 اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
328 کيفرشناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
329 هوش مصنوعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
330 نظريه هاي مشاوره و روان درماني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
331 معماري کامپيوتر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
332 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
333 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
334 مديريت مالي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
335 مديريت عملکرد در سازمان هاي صنعتي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
336 مديريت در منابع اسلامي(قرآن،نهج البلاغه وروايات) 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
337 متون فقه4 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
338 متون حقوقي 1 حقوق خصوصي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
339 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
340 مباني سازمان مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
341 مباني امنيت در ارتباطات 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
342 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
343 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
344 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
345 طراحي سيستم هاي ديجيتال 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
346 شبکه هاي مخابرات نسل جديد 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
347 سيستم عامل(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
348 ساختمان داده و الگوريتم 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
349 زبان تخصصي 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
350 روش تحقيق در مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
351 روانشناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
352 حقوق کار 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
353 حقوق مدني 3 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
354 حقوق تجارت 1 تجار و اعمال تجاري 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
355 حقوق تجارت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
356 حقوق بيمه 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
357 حقوق اداري 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
358 حسابداري صنعتي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
359 حسابداري شرکتها 2 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
360 جرم شناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
361 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
362 تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
363 پول و ارز و بانکداري 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
364 بيمه هاي تمام خطر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
365 برنامه سازي پيشرفته(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
366 بازرگاني بين المللي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
367 امور مالي بين الملل 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
368 اصول روانشناسي باليني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
369 اصول حسابرسي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
370 آسيب شناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
371 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
372 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
373 مهندسي نرم افزار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
374 مديريت توليد 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
375 متون حقوقي 4حقوق بين الملل 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
376 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
377 سيستم خريد، انبارداري و توزيع 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
378 رياضيات گسسته 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
379 روش تحقيق 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
380 روانشناسي فيزيولوژيک 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
381 روانشناسي سلامت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
382 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت الف 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
383 حقوق مدني 2 اموال و مالکيت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
384 حقوق ماليه عمومي 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
385 حقوق تجارت 3 اسناد تجاري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
386 توانبخشي کودکان با نياز هاي ويژه 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
387 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
388 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
389 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
390 پژوهش عملياتي 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
391 بازاريابي و مديريت بازار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
392 اصول شبکه هاي سيار و ثابت 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
393 اصول حسابداري 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
394 اصول اساسي مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
395 آئين دادرسي کيفري 1 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
396 کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
397 مدارهاي الکتريکي و الکترونيکي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
398 مخابرات ديجيتال 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
399 مباني مديريت مالي 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
400 فنون مشاوره و روان درماني 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
401 سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
402 ساختمان داده ها 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
403 زبان تخصصي مديريت 3و4 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
404 روانشناسي رفتار مصرف کننده 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
405 حقوق ومقررات مدني 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
406 حقوق مدني 5 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
407 حقوق مدني 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
408 حقوق مدني 1(اشخاص وحمايت از محجورين) 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
409 حقوق جزاي اختصاصي1 جرايم عليه اموال و مالکيت 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
410 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
411 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
412 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
413 حسابداري شرکتها 1 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
414 پژوهش عملياتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
415 برنامه سازي سيستم 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
416 بازاريابي بين الملل 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
417 اقتصاد کلان 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
418 اقتصاد مهندسي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
419 اقتصاد خرد 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
420 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
421 اصول حسابداري 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
422 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
423 آمار استنباطي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
424 نامه نگاري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
425 مديريت کيفيت و بهره وري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
426 مديريت مالي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
427 مباني حسابداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
428 مباني برق و تاسيسات در بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
429 مباني الکترونيک 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
430 مباحث اساسي در روانشناسي 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
431 ماليه عمومي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
432 گرافيک کامپيوتري1 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
433 قواعد فقه 2 جزايي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
434 سيستم هاي عامل 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
435 زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
436 رياضيات وکاربردآن در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
437 رياضي کاربردي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
438 روش تحقيق در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
439 حقوق بازرگاني (تطبيقي و اسلامي) 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
440 حقوق اداري 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
441 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
442 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
443 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
444 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
445 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
446 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
447 بهداشت رواني 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
448 اقتصاد خرد 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
449 آمارواحتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
450 آمار کاربردي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
451 آمار و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
452 آمار و احتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
453 مديريت عمليات خدمات 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
454 مديريت استراتژيک 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
455 مالکيت معنوي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
456 فيزيک2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
457 فيزيولوژي اعصاب و غدد 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
458 فنون يادگيري 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
459 طراحي الگوريتم ها 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
460 شعرساده 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
461 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
462 سرپرستي سازمان 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
463 زبان ماشين و اسمبلي 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
464 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
465 روشهاي تحقيق و مأخذ شناسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
466 روش تحقيق 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
467 روانشناسي سازماني 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
468 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
469 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
470 حقوق اساسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
471 حسابداري و حسابرسي دولتي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
472 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
473 اصول طراحي کامپايلر 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
474 اصول حسابداري 3 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
475 آمار و احتمالات 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف