لیست دروس امتحانی


ایجاد آزمون جدیدردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته لینک سوال آزمون عملیات
1 هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
2 هوش مصنوعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
3 نمونه سازي سيستم هاي پيچيده سخت افزاري-نرم افزاري 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
4 نظريه هاي مشاوره و روان درماني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
5 نظريه زبان ها و ماشين ها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
6 نامه نگاري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
7 مهندسي نرم افزار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
8 مهندسي اينترنت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
9 مهندسي اينترنت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
10 منطق حقوق 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
11 مکاتبات تجاري و گزارش نويسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
12 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
13 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
14 معماري کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
15 معماري کامپيوتر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
16 معادلات ديفرانسيل 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
17 مساله يابي و حل مساله 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
18 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
19 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
20 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
21 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
22 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
23 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
24 مديريت مالي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
25 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
26 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
27 مديريت مالي 1 از منظر اسلام 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
28 مديريت مالي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
29 مديريت مالي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
30 مديريت مالي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
31 مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
32 مديريت کيفيت و بهره وري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
33 مديريت عمليات خدمات 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
34 مديريت عملکرد در سازمان هاي صنعتي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
35 مديريت سرمايه گذاري 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
36 مديريت ريسک بيمه 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
37 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
38 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
39 مديريت در منابع اسلامي(قرآن،نهج البلاغه وروايات) 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
40 مديريت توليد 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
41 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
42 مديريت استراتژيک 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
43 مديريت استراتژيک 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
44 مدارهاي منطقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
45 مدارهاي الکتريکي و الکترونيکي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
46 مخابرات ماهواره اي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
47 مخابرات ديجيتال 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
48 متون فقه4 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
49 متون فقه3 حقوق عمومي و بين الملل 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
50 متون فقه 2 فقه خانواده 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
51 متون روانشناسي به انگليسي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
52 متون روانشناسي به انگليسي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
53 متون حقوقي 4حقوق بين الملل 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
54 متون حقوقي 3حقوق عمومي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
55 متون حقوقي 2حقوق جزايي 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
56 متون حقوقي 1 حقوق خصوصي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
57 مباني مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
58 مباني مديريت مالي 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
59 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
60 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
61 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
62 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
63 مباني مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
64 مباني کامپيوتر و برنامه نويسي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
65 مباني علم اقتصاد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
66 مباني سازمان و مديريت 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
67 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
68 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
69 مباني سازمان مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
70 مباني راهنمايي و مشاوره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
71 مباني حسابداري مديريت 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
72 مباني حسابداري بخش عمومي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
73 مباني حسابداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
74 مباني جامعه شناسي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
75 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
76 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
77 مباني برق و تاسيسات در بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
78 مباني اينترنت 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
79 مباني امنيت در ارتباطات 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
80 مباني الکترونيک 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
81 مباني ICT 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
82 مباحث ويژه 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
83 مباحث ويژه 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
84 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
85 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
86 مباحث اساسي در روانشناسي 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
87 مباحث اساسي در روانشناسي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
88 ماليه عمومي و خط مشي دولتها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
89 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
90 ماليه عمومي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
91 مالياتي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
92 مالياتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
93 مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
94 مالي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
95 مالکيت معنوي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
96 گفت و شنود 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
97 گرافيک کامپيوتري1 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
98 گرافيک کامپيوتري 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
99 کيفرشناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
100 کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
101 کنترل و کيفيت آماري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
102 کليات زبانشناسي2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
103 کليات حقوق جزا 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
104 کليات حقوق 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
105 قواعدفقه 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
106 قواعد فقه 2 جزايي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
107 قواعد فقه 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
108 قواعد فقه 1 مدني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
109 فيزيولوژي اعصاب و غدد 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
110 فيزيک2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
111 فيزيک1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
112 فيزيک الکتريسيته ومغناطيس 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
113 فنون يادگيري 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
114 فنون مشاوره و روان درماني 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
115 فنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
116 فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
117 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
118 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
119 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
120 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
121 عربي پيش دانشگاهي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
122 عربي پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
123 طرح ريزي، تعميرات و نگهداري 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
124 طراحي سيستم هاي ديجيتال 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
125 طراحي الگوريتم ها 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
126 طراحي الگوريتم 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
127 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
128 شيوه ارائه مطالب فني 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
129 شعرساده 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
130 شبيه سازي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
131 شبکه هاي مخابرات نسل جديد 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
132 شبکه هاي محلي کامپيوتري 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
133 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
134 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
135 سيگنال ها و سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
136 سيستمهاي خبره 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
137 سيستم هاي عامل 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
138 سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
139 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
140 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
141 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
142 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
143 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
144 سيستم عامل(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
145 سيستم خريد، انبارداري و توزيع 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
146 سياست هاي پولي و مالي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
147 سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار 1400/01/27 17:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
148 سرپرستي سازمان 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
149 سخت افزار کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
150 سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
151 سازمان و مديريت شرکت هاي بيمه 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
152 سازمان پولي و مالي بين المللي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
153 ساختمان داده ها 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
154 ساختمان داده و الگوريتم 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
155 ساختمان داده 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
156 زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
157 زبان ماشين واسمبلي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
158 زبان ماشين و اسمبلي 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
159 زبان فني 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
160 زبان فني 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
161 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
162 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
163 زبان تخصصي1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
164 زبان تخصصي نرم افزار 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
165 زبان تخصصي مديريت 3و4 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
166 زبان تخصصي در ICT 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
167 زبان تخصصي 3و4 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
168 زبان تخصصي 3و4 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
169 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
170 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
171 زبان تخصصي 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
172 زبان تخصصي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
173 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
174 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
175 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
176 رياضيات وکاربردآن در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
177 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
178 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
179 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
180 رياضيات مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
181 رياضيات گسسته 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
182 رياضيات پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
183 رياضيات پايه 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
184 رياضي مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
185 رياضي کاربردي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
186 رياضي کاربردي 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
187 رياضي کاربردي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
188 رياضي کاربردي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
189 رياضي کاربردي 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
190 رياضي عمومي 1 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
191 رياضي عمومي 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
192 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
193 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
194 روشهاي تحقيق و مأخذ شناسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
195 روشهاي آماري 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
196 روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
197 روش تحقيق در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
198 روش تحقيق در مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
199 روش تحقيق (کمي و کيفي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
200 روش تحقيق 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
201 روش تحقيق 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
202 روش تحقيق 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
203 روانشناسي يادگيري 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
204 روانشناسي و مشاوره خانواده 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
205 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
206 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
207 روانشناسي کار 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
208 روانشناسي فيزيولوژيک 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
209 روانشناسي عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
210 روانشناسي عمومي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
211 روانشناسي صنعتي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
212 روانشناسي صنعتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
213 روانشناسي شناختي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
214 روانشناسي سلامت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
215 روانشناسي سازماني 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
216 روانشناسي سازماني 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
217 روانشناسي رفتار مصرف کننده 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
218 روانشناسي تربيتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
219 روانشناسي تحولي(رشد) 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
220 روانشناسي تحولي(رشد) 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
221 روانشناسي تجربي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
222 روانشناسي اجتماعي کاربردي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
223 روانشناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
224 روان سنجي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
225 روابط کار در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
226 روابط صنعتي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
227 رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
228 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
229 دستور و نگارش 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
230 درآمدي بر ادبيات1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
231 داوري بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
232 دانش خانواده و جمعيت 1400/01/26 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
233 دانش خانواده 1400/01/26 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
234 خواندن و درک مفاهيم 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
235 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
236 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
237 حقوق ومقررات مدني 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
238 حقوق مدني 8 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
239 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
240 حقوق مدني 7 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
241 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت الف 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
242 حقوق مدني 6 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
243 حقوق مدني 5 حقوق خانواده 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
244 حقوق مدني 5 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
245 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قرارداد 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
246 حقوق مدني 4 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
247 حقوق مدني 3 کليات قراردادها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
248 حقوق مدني 3 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
249 حقوق مدني 2 اموال و مالکيت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
250 حقوق مدني 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
251 حقوق مدني 1(اشخاص وحمايت از محجورين) 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
252 حقوق مدني 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
253 حقوق محيط زيست 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
254 حقوق ماليه عمومي 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
255 حقوق کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
256 حقوق کار 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
257 حقوق فضاي مجازي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
258 حقوق سازمانهاي بين الملي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
259 حقوق دريايي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
260 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
261 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
262 حقوق جزاي عمومي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
263 حقوق جزاي اختصاصي3 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
264 حقوق جزاي اختصاصي3 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
265 حقوق جزاي اختصاصي2 جرايم عليه مصالح عمومي کشور 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
266 حقوق جزاي اختصاصي1 جرايم عليه اموال و مالکيت 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
267 حقوق جزاي اختصاصي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
268 حقوق جزاي اختصاصي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
269 حقوق تطبيقي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
270 حقوق تطبيقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
271 حقوق تجارت4(ورشکستگي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
272 حقوق تجارت 4 ورشکستگي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
273 حقوق تجارت 3 اسناد تجاري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
274 حقوق تجارت 2 شرکت ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
275 حقوق تجارت 1 تجار و اعمال تجاري 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
276 حقوق تجارت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
277 حقوق بين المللي خصوصي1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
278 حقوق بين الملل عمومي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
279 حقوق بين الملل عمومي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
280 حقوق بين الملل خصوصي2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
281 حقوق بيمه 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
282 حقوق بشر در اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
283 حقوق بازرگاني (تطبيقي و اسلامي) 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
284 حقوق بازرگاني 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
285 حقوق بازرگاني 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
286 حقوق اساسي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
287 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
288 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
289 حقوق اساسي 1 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
290 حقوق اساسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
291 حقوق ارتباطات 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
292 حقوق اداري2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
293 حقوق اداري 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
294 حقوق اداري 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
295 حسابرسي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
296 حسابرسي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
297 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
298 حسابرسي 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
299 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
300 حسابداري و حسابرسي دولتي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
301 حسابداري و حسابرسي بخش عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
302 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
303 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
304 حسابداري ميانه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
305 حسابداري موارد خاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
306 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
307 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
308 حسابداري مالي 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
309 حسابداري صنعتي 3 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
310 حسابداري صنعتي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
311 حسابداري صنعتي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
312 حسابداري صنعتي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
313 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
314 حسابداري صنعتي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
315 حسابداري صنعتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
316 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
317 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
318 حسابداري شرکتها 2 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
319 حسابداري شرکتها 1 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
320 حسابداري دولتي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
321 حسابداري دولتي 1 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
322 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
323 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
324 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
325 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
326 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
327 حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
328 جغرافياي اقتصادي ايران 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
329 جرم شناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
330 جامعه شناسي سازمان ها 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
331 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
332 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
333 توانبخشي کودکان با نياز هاي ويژه 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
334 تنظيم مقررات در مخابرات و سازمان ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
335 تکنولوژي مخابرات 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
336 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
337 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
338 ترجمه متون ساده 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
339 ترجمه پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
340 تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
341 تحقيقات بازاريابي 1400/01/26 17:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
342 تحقيق در عمليات 3 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
343 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
344 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
345 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
346 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
347 تحقيق در عمليات 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
348 تجارت الکترونيک 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
349 تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
350 تاريخ حقوق 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
351 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
352 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
353 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
354 پول و ارز و بانکداري 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
355 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
356 پژوهش عملياتي 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
357 پژوهش عملياتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
358 پژوهش عملياتي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
359 پزشکي قانوني 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
360 پايگاه داده ها 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
361 پايگاه داده 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
362 بيمه هاي تمام خطر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
363 بيمه اشخاص 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
364 بيان شفاهي داستان1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
365 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
366 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
367 بهداشت رواني 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
368 بهايابي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
369 بهايابي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
370 برنامه سازي سيستم 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
371 برنامه سازي پيشرفته(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
372 برنامه سازي پيشرفته (1) 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
373 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
374 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
375 برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
376 برنامه ريزي و توسعه 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
377 بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
378 بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
379 بازرگاني بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
380 بازرگاني بين المللي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
381 بازاريابي و مديريت بازار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
382 بازاريابي بين المللي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
383 بازاريابي بين الملل 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
384 بازار يابي و مديريت بازار (بارويکرد اسلامي) 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
385 آيين دادرسي مدني3 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
386 آيين دادرسي مدني2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
387 آيين دادرسي مدني1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
388 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
389 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
390 آيين دادرسي کيفري1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
391 آئين دادرسي کيفري 1 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
392 آواشناسي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
393 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
394 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
395 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
396 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
397 آمارواحتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
398 آمار واحتمالات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
399 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
400 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
401 آمار و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
402 آمار و کاربرد آن در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
403 آمار و کاربرد ان در مديريت 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
404 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
405 آمار و احتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
406 آمار و احتمالات 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
407 آمار و احتمالات 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
408 آمار کاربردي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
409 آمار کاربردي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
410 آمار توصيفي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
411 آمار استنباطي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
412 آشنايي با قوانين کسب و کار 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
413 آشنايي با سرويس هاي ارزش افزوده VAS 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
414 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
415 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
416 آسيب شناسي رواني 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
417 آسيب شناسي رواني 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
418 آسيب شناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
419 آزمون هاي روانشناختي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
420 آزمون هاي روانشناختي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
421 انگيزش و هيجان 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
422 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
423 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
424 انسان در اسلام 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
425 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
426 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
427 انديشه اسلامي 1 1400/01/27 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
428 انديشه اسلامي 1 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
429 امور مالي بين الملل 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
430 اقتصاد مهندسي در ICT 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
431 اقتصاد مهندسي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
432 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
433 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
434 اقتصاد کلان 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
435 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
436 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
437 اقتصاد کلان 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
438 اقتصاد خرد(اصول علم اقتصاد 1) 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
439 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
440 اقتصاد خرد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
441 اقتصاد خرد 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
442 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
443 اقتصاد خرد 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
444 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
445 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
446 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
447 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
448 اصول فقه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
449 اصول طراحي کامپايلر 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
450 اصول شبکه هاي سيار و ثابت 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
451 اصول سرپرستي سازمان 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
452 اصول روانشناسي باليني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
453 اصول حسابرسي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
454 اصول حسابداري 3 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
455 اصول حسابداري 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
456 اصول حسابداري 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
457 اصول حسابداري 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
458 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
459 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
460 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
461 اصول حسابداري 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
462 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
463 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
464 اصول حسابداري 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
465 اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
466 اصول تنظيم و کنترل بودجه 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
467 اصول اساسي مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
468 اسناد معاملات تجاري 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
469 ادله اثبات دعوي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
470 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
471 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
472 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
473 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
474 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
475 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف