لیست دروس امتحانی


ایجاد آزمون جدیدردیف نام آزمون تاریخ شروع آزمون رشته لینک سوال آزمون عملیات
1 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
2 احکام کسب و کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
3 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
4 اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
5 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
6 اخلاق و تربيت اسلامي 1400/01/26 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
7 ادله اثبات دعوي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
8 اسناد معاملات تجاري 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
9 اصول اساسي مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
10 اصول تنظيم و کنترل بودجه 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
11 اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
12 اصول حسابداري 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
13 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
14 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
15 اصول حسابداري 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
16 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
17 اصول حسابداري 1 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
18 اصول حسابداري 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
19 اصول حسابداري 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
20 اصول حسابداري 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
21 اصول حسابداري 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
22 اصول حسابداري 3 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
23 اصول حسابرسي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
24 اصول روانشناسي باليني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
25 اصول سرپرستي سازمان 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
26 اصول شبکه هاي سيار و ثابت 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
27 اصول طراحي کامپايلر 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
28 اصول فقه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
29 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
30 اصول فقه2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
31 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
32 اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
33 اقتصاد خرد 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
34 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
35 اقتصاد خرد 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
36 اقتصاد خرد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
37 اقتصاد خرد 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
38 اقتصاد خرد(اصول علم اقتصاد 1) 1400/01/27 09:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
39 اقتصاد کلان 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
40 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
41 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
42 اقتصاد کلان 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
43 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
44 اقتصاد کلان 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
45 اقتصاد مهندسي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
46 اقتصاد مهندسي در ICT 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
47 امور مالي بين الملل 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
48 انديشه اسلامي 1 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
49 انديشه اسلامي 1 1400/01/27 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
50 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
51 انديشه اسلامي 2 1400/01/26 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
52 انسان در اسلام 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
53 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
54 انقلاب اسلامي ايران 1400/01/25 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
55 انگيزش و هيجان 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
56 آزمون هاي روانشناختي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
57 آزمون هاي روانشناختي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
58 آسيب شناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
59 آسيب شناسي رواني 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
60 آسيب شناسي رواني 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
61 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
62 آشنايي با دفاع مقدس 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
63 آشنايي با سرويس هاي ارزش افزوده VAS 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
64 آشنايي با قوانين کسب و کار 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
65 آمار استنباطي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
66 آمار توصيفي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
67 آمار کاربردي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
68 آمار کاربردي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
69 آمار و احتمالات 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
70 آمار و احتمالات 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
71 آمار و احتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
72 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
73 آمار و کاربرد ان در مديريت 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
74 آمار و کاربرد آن در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
75 آمار و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
76 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
77 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
78 آمار واحتمالات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
79 آمارواحتمالات مهندسي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
80 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
81 آموزش مهارت هاي حرفه اي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
82 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
83 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
84 آواشناسي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
85 آئين دادرسي کيفري 1 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
86 آيين دادرسي کيفري1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
87 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
88 آئين دادرسي کيفري2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
89 آيين دادرسي مدني1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
90 آيين دادرسي مدني2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
91 آيين دادرسي مدني3 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
92 بازار يابي و مديريت بازار (بارويکرد اسلامي) 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
93 بازاريابي بين الملل 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
94 بازاريابي بين المللي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
95 بازاريابي و مديريت بازار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
96 بازرگاني بين المللي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
97 بازرگاني بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
98 بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
99 بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
100 برنامه ريزي و توسعه 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
101 برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
102 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
103 برنامه سازي پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
104 برنامه سازي پيشرفته (1) 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
105 برنامه سازي پيشرفته(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
106 برنامه سازي سيستم 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
107 بهايابي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
108 بهايابي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
109 بهداشت رواني 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
110 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
111 بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
112 بيان شفاهي داستان1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
113 بيمه اشخاص 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
114 بيمه هاي تمام خطر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
115 پايگاه داده 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
116 پايگاه داده ها 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
117 پزشکي قانوني 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
118 پژوهش عملياتي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
119 پژوهش عملياتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
120 پژوهش عملياتي 2 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
121 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
122 پول و ارز و بانکداري 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
123 پول و ارز و بانکداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
124 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
125 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1400/01/25 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
126 تاريخ حقوق 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
127 تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
128 تجارت الکترونيک 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
129 تحقيق در عمليات 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
130 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
131 تحقيق در عمليات 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
132 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
133 تحقيق در عمليات 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
134 تحقيق در عمليات 3 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
135 تحقيقات بازاريابي 1400/01/26 17:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
136 تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
137 ترجمه پيشرفته 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
138 ترجمه متون ساده 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
139 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
140 تفسير موضوعي قرآن(متون اسلامي) 1400/01/25 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
141 تکنولوژي مخابرات 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
142 تنظيم مقررات در مخابرات و سازمان ها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
143 توانبخشي کودکان با نياز هاي ويژه 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
144 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
145 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
146 جامعه شناسي سازمان ها 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
147 جرم شناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
148 جغرافياي اقتصادي ايران 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
149 حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
150 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
151 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
152 حسابداري پيشرفته 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
153 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
154 حسابداري پيشرفته 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
155 حسابداري دولتي 1 1400/01/26 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
156 حسابداري دولتي 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
157 حسابداري شرکتها 1 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
158 حسابداري شرکتها 2 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
159 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
160 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
161 حسابداري صنعتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
162 حسابداري صنعتي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
163 حسابداري صنعتي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
164 حسابداري صنعتي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
165 حسابداري صنعتي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
166 حسابداري صنعتي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
167 حسابداري صنعتي 3 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
168 حسابداري مالي 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
169 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
170 حسابداري مالياتي 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
171 حسابداري موارد خاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
172 حسابداري ميانه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
173 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
174 حسابداري ميانه 2 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
175 حسابداري و حسابرسي بخش عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
176 حسابداري و حسابرسي دولتي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
177 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
178 حسابرسي 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
179 حسابرسي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
180 حسابرسي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
181 حسابرسي 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
182 حقوق اداري 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
183 حقوق اداري 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
184 حقوق اداري2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
185 حقوق ارتباطات 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
186 حقوق اساسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
187 حقوق اساسي 1 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
188 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
189 حقوق اساسي 2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
190 حقوق اساسي 3 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
191 حقوق بازرگاني 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
192 حقوق بازرگاني 1400/01/27 11:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
193 حقوق بازرگاني (تطبيقي و اسلامي) 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
194 حقوق بشر در اسلام 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
195 حقوق بيمه 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
196 حقوق بين الملل خصوصي2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
197 حقوق بين الملل عمومي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
198 حقوق بين الملل عمومي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
199 حقوق بين المللي خصوصي1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
200 حقوق تجارت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
201 حقوق تجارت 1 تجار و اعمال تجاري 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
202 حقوق تجارت 2 شرکت ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
203 حقوق تجارت 3 اسناد تجاري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
204 حقوق تجارت 4 ورشکستگي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
205 حقوق تجارت4(ورشکستگي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
206 حقوق تطبيقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
207 حقوق تطبيقي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
208 حقوق جزاي اختصاصي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
209 حقوق جزاي اختصاصي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
210 حقوق جزاي اختصاصي1 جرايم عليه اموال و مالکيت 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
211 حقوق جزاي اختصاصي2 جرايم عليه مصالح عمومي کشور 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
212 حقوق جزاي اختصاصي3 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
213 حقوق جزاي اختصاصي3 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
214 حقوق جزاي عمومي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
215 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
216 حقوق جزاي عمومي 3 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
217 حقوق دريايي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
218 حقوق سازمانهاي بين الملي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
219 حقوق فضاي مجازي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
220 حقوق کار 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
221 حقوق کار 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
222 حقوق ماليه عمومي 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
223 حقوق محيط زيست 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
224 حقوق مدني 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
225 حقوق مدني 1(اشخاص وحمايت از محجورين) 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
226 حقوق مدني 2 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
227 حقوق مدني 2 اموال و مالکيت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
228 حقوق مدني 3 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
229 حقوق مدني 3 کليات قراردادها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
230 حقوق مدني 4 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
231 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قرارداد 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
232 حقوق مدني 5 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
233 حقوق مدني 5 حقوق خانواده 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
234 حقوق مدني 6 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
235 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت الف 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
236 حقوق مدني 7 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
237 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
238 حقوق مدني 8 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
239 حقوق ومقررات مدني 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
240 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
241 حقوق هوايي 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
242 خواندن و درک مفاهيم 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
243 دانش خانواده 1400/01/26 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
244 دانش خانواده و جمعيت 1400/01/26 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
245 داوري بين المللي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
246 درآمدي بر ادبيات1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
247 دستور و نگارش 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
248 ذخيره و بازيابي اطلاعات 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
249 رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
250 روابط صنعتي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
251 روابط کار در سازمان 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
252 روان سنجي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
253 روانشناسي اجتماعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
254 روانشناسي اجتماعي کاربردي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
255 روانشناسي تجربي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
256 روانشناسي تحولي(رشد) 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
257 روانشناسي تحولي(رشد) 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
258 روانشناسي تربيتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
259 روانشناسي رفتار مصرف کننده 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
260 روانشناسي سازماني 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
261 روانشناسي سازماني 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
262 روانشناسي سلامت 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
263 روانشناسي شناختي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
264 روانشناسي صنعتي 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
265 روانشناسي صنعتي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
266 روانشناسي عمومي 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
267 روانشناسي عمومي 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
268 روانشناسي فيزيولوژيک 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
269 روانشناسي کار 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
270 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
271 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 2 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
272 روانشناسي و مشاوره خانواده 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
273 روانشناسي يادگيري 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
274 روش تحقيق 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
275 روش تحقيق 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
276 روش تحقيق 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
277 روش تحقيق (کمي و کيفي) 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
278 روش تحقيق در مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
279 روش تحقيق در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
280 روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
281 روشهاي آماري 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
282 روشهاي تحقيق و مأخذ شناسي 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
283 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
284 رياضي پيش 1400/01/27 17:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
285 رياضي عمومي 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
286 رياضي عمومي 1 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
287 رياضي کاربردي 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
288 رياضي کاربردي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
289 رياضي کاربردي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
290 رياضي کاربردي 1 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
291 رياضي کاربردي 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
292 رياضي مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
293 رياضيات پايه 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
294 رياضيات پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
295 رياضيات گسسته 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
296 رياضيات مهندسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
297 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
298 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
299 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
300 رياضيات وکاربردآن در مديريت 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
301 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
302 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
303 زبان پيش 1400/01/27 11:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
304 زبان تخصصي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
305 زبان تخصصي 1 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
306 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
307 زبان تخصصي 2 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
308 زبان تخصصي 3و4 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
309 زبان تخصصي 3و4 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
310 زبان تخصصي در ICT 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
311 زبان تخصصي مديريت 3و4 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
312 زبان تخصصي نرم افزار 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
313 زبان تخصصي1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
314 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
315 زبان خارجه عمومي 1400/01/26 13:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
316 زبان فني 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
317 زبان فني 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
318 زبان ماشين و اسمبلي 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
319 زبان ماشين واسمبلي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
320 زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
321 ساختمان داده 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
322 ساختمان داده و الگوريتم 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
323 ساختمان داده ها 1400/01/25 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
324 سازمان پولي و مالي بين المللي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
325 سازمان و مديريت شرکت هاي بيمه 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
326 سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
327 سخت افزار کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
328 سرپرستي سازمان 1400/01/25 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
329 سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار 1400/01/27 17:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
330 سياست هاي پولي و مالي 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
331 سيستم خريد، انبارداري و توزيع 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
332 سيستم عامل(2) 1400/01/26 09:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
333 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
334 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
335 سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
336 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
337 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
338 سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
339 سيستم هاي عامل 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
340 سيستمهاي خبره 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
341 سيگنال ها و سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
342 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
343 شبکه هاي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
344 شبکه هاي محلي کامپيوتري 1400/01/26 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
345 شبکه هاي مخابرات نسل جديد 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
346 شبيه سازي کامپيوتري 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
347 شعرساده 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
348 شيوه ارائه مطالب فني 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
349 شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
350 طراحي الگوريتم 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
351 طراحي الگوريتم ها 1400/01/25 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
352 طراحي سيستم هاي ديجيتال 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
353 طرح ريزي، تعميرات و نگهداري 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
354 عربي پايه 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
355 عربي پيش دانشگاهي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
356 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
357 فارسي عمومي 1400/01/27 15:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
358 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
359 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 1400/01/26 09:00 عمومی ویرایش جزئیات حذف
360 فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
361 فنون تجزيه وتحليل و طراحي سيستم ها 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
362 فنون مشاوره و روان درماني 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
363 فنون يادگيري 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
364 فيزيک الکتريسيته ومغناطيس 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
365 فيزيک1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
366 فيزيک2 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
367 فيزيولوژي اعصاب و غدد 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
368 قواعد فقه 1 مدني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
369 قواعد فقه 2 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
370 قواعد فقه 2 جزايي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
371 قواعدفقه 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
372 کليات حقوق 1400/01/27 09:00 کاردانی فنی حسابداری ویرایش جزئیات حذف
373 کليات حقوق جزا 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
374 کليات زبانشناسي2 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
375 کنترل و کيفيت آماري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
376 کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
377 کيفرشناسي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
378 گرافيک کامپيوتري 1400/01/27 13:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
379 گرافيک کامپيوتري1 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
380 گفت و شنود 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
381 مالکيت معنوي 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
382 مالي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
383 مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
384 مالياتي 1 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
385 مالياتي 2 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
386 ماليه عمومي 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
387 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
388 ماليه عمومي و خط مشي دولتها 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
389 مباحث اساسي در روانشناسي 1 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
390 مباحث اساسي در روانشناسي 2 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
391 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
392 مباحث جاري در حسابداري 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
393 مباحث ويژه 1400/01/27 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
394 مباحث ويژه 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
395 مباني ICT 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
396 مباني الکترونيک 1400/01/25 11:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
397 مباني امنيت در ارتباطات 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
398 مباني اينترنت 1400/01/26 15:00 کاردانی فنی کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
399 مباني برق و تاسيسات در بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
400 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
401 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
402 مباني جامعه شناسي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
403 مباني حسابداري 1400/01/25 11:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
404 مباني حسابداري بخش عمومي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
405 مباني حسابداري مديريت 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
406 مباني راهنمايي و مشاوره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
407 مباني سازمان مديريت 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
408 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی ویرایش جزئیات حذف
409 مباني سازمان و مديريت 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
410 مباني سازمان و مديريت 1400/01/27 15:00 کاردانی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
411 مباني علم اقتصاد 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
412 مباني کامپيوتر و برنامه نويسي 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
413 مباني مديريت 1400/01/27 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
414 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
415 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
416 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 13:00 کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
417 مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
418 مباني مديريت مالي 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
419 مباني مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
420 متون حقوقي 1 حقوق خصوصي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
421 متون حقوقي 2حقوق جزايي 1400/01/26 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
422 متون حقوقي 3حقوق عمومي 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
423 متون حقوقي 4حقوق بين الملل 1400/01/25 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
424 متون روانشناسي به انگليسي 1 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
425 متون روانشناسي به انگليسي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
426 متون فقه 2 فقه خانواده 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
427 متون فقه3 حقوق عمومي و بين الملل 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
428 متون فقه4 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
429 مخابرات ديجيتال 1400/01/25 13:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
430 مخابرات ماهواره اي 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
431 مدارهاي الکتريکي و الکترونيکي 1400/01/25 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
432 مدارهاي منطقي 1400/01/26 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
433 مديريت استراتژيک 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
434 مديريت استراتژيک 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
435 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
436 مديريت توليد 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
437 مديريت در منابع اسلامي(قرآن،نهج البلاغه وروايات) 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
438 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
439 مديريت رفتار سازماني 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
440 مديريت ريسک بيمه 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
441 مديريت سرمايه گذاري 1400/01/27 13:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
442 مديريت عملکرد در سازمان هاي صنعتي 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
443 مديريت عمليات خدمات 1400/01/25 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
444 مديريت کيفيت و بهره وري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
445 مديريت مالي 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
446 مديريت مالي 1 1400/01/27 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
447 مديريت مالي 1 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
448 مديريت مالي 1 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
449 مديريت مالي 1 از منظر اسلام 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
450 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
451 مديريت مالي 2 1400/01/26 13:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
452 مديريت مالي 2 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
453 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
454 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
455 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ویرایش جزئیات حذف
456 مديريت منابع انساني 1400/01/26 15:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
457 مديريت منابع انساني 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ویرایش جزئیات حذف
458 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات 1400/01/26 11:00 کارشناسی ناپیوسته ICT ویرایش جزئیات حذف
459 مساله يابي و حل مساله 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ویرایش جزئیات حذف
460 معادلات ديفرانسيل 1400/01/27 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
461 معماري کامپيوتر 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
462 معماري کامپيوتر 1400/01/27 15:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
463 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
464 مقدمه علم حقوق 1400/01/27 17:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
465 مکاتبات تجاري و گزارش نويسي 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حسابداری ویرایش جزئیات حذف
466 منطق حقوق 1400/01/26 15:00 کارشناسی پیوسته حقوق ویرایش جزئیات حذف
467 مهندسي اينترنت 1400/01/27 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
468 مهندسي اينترنت 1400/01/27 09:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
469 مهندسي نرم افزار 1400/01/25 15:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
470 نامه نگاري 1400/01/25 11:00 کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی ویرایش جزئیات حذف
471 نظريه زبان ها و ماشين ها 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
472 نظريه هاي مشاوره و روان درماني 1400/01/26 09:00 کارشناسی پیوسته روانشناسی ویرایش جزئیات حذف
473 نمونه سازي سيستم هاي پيچيده سخت افزاري-نرم افزاري 1400/01/26 13:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
474 هوش مصنوعي 1400/01/26 09:00 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف
475 هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره 1400/01/27 11:00 کارشناسی پیوسته کامپیوتر ویرایش جزئیات حذف