سامانه پیش انتخاب واحد
دانشجوی گرامی این سامانه جهت ثبت درخواست شماست
که در صورت به حد نصاب رسیدن درخواست ها،
دروس پیشنهادی در ترم تابستان سال تحصیلی 95-94 (943) ارائه می شود.
 بدیهی است که ثبت دروس پیشنهادی از جانب شما در این سامانه
به منزله انتخاب واحد نبوده
و باید جهت انجام انتخاب واحد از تاریخ 95/4/13
به  سامانه خدمات آموزش مراجعه کنید.